Dutch Circular Design Centre, marktverkenning en haalbaarheidsonderzoek expertisecentrum circular design

8 augustus 2017

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Partners for Innovation gevraagd om een verkenning uit te voeren naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een ‘Expertisecentrum Circular Design’. Deze verkenning moet antwoord geven op de vraag of er behoefte is aan een Expertisecentrum Circular Design, in het licht van de transitie naar een circulaire economie in Nederland. De conclusies van deze verkenning zijn gebaseerd op deskresearch, een enquête en interviews met 140 stakeholders vanuit zowel de aanbod als de vraagkant.  Belangrijke conclusie van dit onderzoek is dat een brede, diverse groep belanghebbenden het (zeer) wenselijk acht, dat er een expertisecentrum circulair ontwerpen komt, met als doelstellingen o.a. om de nu nog gefragmenteerde, schaarse kennis over circulair ontwerpen beter te ontsluiten, en nieuwe kennis gericht te ontwikkelen. Aanbevelingen:

Nederland heeft een voorloperrol op het gebied van Circulaire Economie en Design, de combinatie is uniek en sterk. Het Ministerie van IenM kan een belangrijke rol spelen bij het verder ontwikkelen en versterken van Circular Design.

  • Er zijn verschillende founding partners die een rol willen spelen in een Expertisecentrum en het centrum ondersteunen wanneer er langdurig commitment ( >4 jaar) is. 
  • Het Expertisecentrum hoeft geen groot beslag op beschikbare middelen te leggen, het kan ‘lean’ worden ingericht, zeker wanneer er aanvullende financiering komt voor activiteiten op operationeel niveau, zoals CIRCO en NL Circulair. 
  • De activiteiten kunnen worden aangevuld met projectfinanciering, bijvoorbeeld uit Europese programma’s. 
  • De focus zal vooral moeten liggen op activiteiten die nog niet voldoende worden opgepakt, op het gebied van kennisopbouw en –uitwisseling, zoals: het versterken van de wisselwerking tussen onderzoek en praktijk, de wisselwerking tussen beleid en praktijk en het opbouwen van een Europees netwerk. 
  • Het Expertisecentrum kan een belangrijke bijdrage leveren aan de transitieagenda’s van de vijf prioritaire bedrijfssectoren uit het Rijksbrede Programma.. 
  • Het Expertisecentrum kan Nederland in Europa en Internationaal op de kaart zetten

Lees hier het hele rapport.